Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Bình Định - Kiến Xương - Thái Bình

Quy định vệ tặng quà cho phụ nứ nhân ngày 8/3

Ngày ban hành:
28/02/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 204/2014/TT-BTC NGÀY 23/12/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ

Ngày ban hành:
20/02/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

15861/BTC-KBNN
V/v hướng dẫn công tác khóa s kế toán niên độ 2018 trên TABMIS

Ngày ban hành:
19/12/2018
Ngày hiệu lực:
19/12/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO QUỸ TÍCH LUỸ TRẢ NỢ

Ngày ban hành:
15/11/2018
Ngày hiệu lực:
15/11/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/11/2018
Ngày hiệu lực:
09/11/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

NGHỊ ĐỊNH  QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ BẮT ĐẦU HƯỞNG LƯƠNG HƯU TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2018 ĐẾN NĂM 2021 CÓ THỜI GIAN ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỪ ĐỦ 20 NĂM ĐẾN 29 NĂM 6 THÁNG

Ngày ban hành:
07/11/2018
Ngày hiệu lực:
07/11/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHĂM SÓC VÌ SỰ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN TRẺ EM TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU ĐỜI TẠI GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2018 - 2025

Ngày ban hành:
29/10/2018
Ngày hiệu lực:
29/10/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực